Spelregels
Intuïtieve Opleidingen Rotterdam

voorwaarden per 01/12/2022

1.    Deze spelregels zijn van toepassing op alle activiteiten zoals cursussen, trainingen, opleidingen, workshops, sessies of anderszins, door Intuïtieve Opleidingen Rotterdam aangeboden.

2.    Deze spelregels zijn algemeen. Voor verschillende cursussen kunnen aanvullende regels van toepassing zijn die op het aanmeldingsformulier zichtbaar zijn en genoemd worden in de informatie over deze cursussen schriftelijk of op de website.

3.   Mochten er afwijkende overeenkomsten gesloten worden tussen Intuïtieve Opleidingen Rotterdam en de cursist dan zijn deze geldig na schriftelijke bevestiging door Intuïtieve Opleidingen Rotterdam.

4.   Het aanbod van Intuïtieve Opleidingen Rotterdam waaronder prijzen, tijden, roosters, programma’s is vrijblijvend en kan onderhevig zijn aan veranderingen. Of een aangeboden cursus doorgaat is steeds afhankelijk van het aantal aangemelde cursisten. Uiterlijk een week voor aanvang wordt er een bericht gegeven als de cursus niet doorgaat. De aangemelde cursist ontvangt op verzoek een bevestiging van deelname in de week voorafgaand aan de start van de cursus.
Een gemiste les mag in een volgende groep ingehaald worden. dit tot uiterlijk 2 jaar na inschrijf-datum

5.   Inschrijving en investeringen
Na inschrijving heb je een bedenk termijn van 14 dagen binnen die tijd kun  je de inschrijving kosteloos annuleren.

Eventuele annulering onzerzijds van de opleiding hoor je minimaal 5 werkdagen voor aanvang. De opleiding kan geannuleerd worden als er minder dan 6 inschrijvingen zijn.
Alle overgemaakte gelden worden dan binnen 14 dagen geretourneerd.

6.   Betalingen
Je wordt vriendelijk verzocht alle betalingen per bank te voldoen.
Betalingen dienen 14 dagen voor deelname voldaan te zijn, met daarbij vermeld, de cursus-data waarvoor je betaald.
De rekeningen die buiten onze webshop vallen, worden achteraf verstuurd.
Betalingen kunnen worden gedaan op: Rekening /IBAN nummer: NL53RABO0309838150 t.n.v. P.A. de Winter, Sliedrecht.
Onder vermelding van je opleiding of specialisatie en de data waarvoor je betaald.

7.   Korting
Bij deelname voor een tweede keer binnen twee jaar aan een opleiding, geldt een korting van 50%.
uitgezonderd zijn de buitenlandse weken en (weekend) workshop
Studenten in bezit van een Ov-jaarkaart en cursisten met een bijstandsuitkering kunnen in aanmerking komen voor een korting tot maximaal 25%, dit dien je vooraf zelf aan te geven er wordt achteraf geen terug betaling van gemiste kortingen gegeven.

8.   Voortijdige beeindiging
Cursist dient twee weken van te voren, schriftelijk of per mail aan te geven te willen stoppen.
Mocht cursist besluiten tussentijds te stoppen, dan wordt 50% van de nog te volgen lessen in rekening gebracht.

De cursist blijft onverminderd het lesgeld verschuldigd over reeds aangeboden activiteiten binnen de cursus, ook als de deelnemer daar geen gebruik van heeft gemaakt.
Reeds vooruit betaalde bedragen worden verrekend.

9.   Toelating
Toelating tot cursussen gebeurt in volgorde van aanmelding. Intuïtieve Opleidingen Rotterdam heeft het recht om cursisten de toegang tot de lessen te weigeren indien dit voor het persoonlijke of groepsproces van belang is, of een cursus vol is.

10.   Wanbetaling
Als Intuïtieve Opleidingen Rotterdam door de wanbetaling van de cursist genoodzaakt is haar vordering ter incasso uit handen te geven, dan zullen alle daaruit voortvloeiende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening komen van de cursist en door Intuïtieve Opleidingen Rotterdam kunnen worden verhaald.

11.   Als, door overmacht Intuïtieve Opleidingen Rotterdam besluit een cursus tussentijds of voortijdig te beëindigen, moet cursus geld over de reeds plaatsgevonden activiteiten worden voldaan, er zal hierover dan ook geen teruggave van betalingen plaatsvinden. Eventueel vooruit betaald cursusgeld zal zo spoedig mogelijk in zijn geheel terug betaald worden aan de cursist.

12.   De directie sluit alle vormen van aansprakelijkheid uit voor elke vorm van schade (psychisch, emotioneel, fysiek alsook materieel) opgedaan voor, tijdens, na en ten gevolge van een gevolgde aangeboden cursus, training, sessie, opleiding en/of specialisatie.

13.   Klachtenprocedure.
In verband met de stof waarin er op Intuïtieve Opleidingen Rotterdam les gegeven wordt gaan wij ervan uit dat er eigen verantwoordelijkheid bestaat in een situatie die ontstaat. In dat kader kijken wij naar een klacht als zijnde een groeiproces van de klager en ook van de aangeklaagde. In eerste instantie hoort een klacht thuis bij degene of datgene waar de klacht tegen gericht is.

Een klacht over de cursussen wordt eerst behandeld door de desbetreffende docent. Mocht dit nodig zijn dan komt de klacht bij de directie terecht. Gaat de klacht over de organisatie dan gaat deze direct naar de directie. Komen directie en cursist er samen niet uit dan is er de onafhankelijke klachtencommissie om de klacht te behandelen.  In dat geval krijgt de klager via de e-mail de gegevens van de klachtencommissie. Deze bestaat uit 2 onafhankelijke deskundige leden die hiervoor aangesteld zijn door Intuïtieve Opleidingen Rotterdam.

Te weten Maarten Haalboom (Borne) en Annelies Hupkes (Wamel) Zij nemen in de  beoordeling van de klacht ook mee dat een klacht alles te maken heeft met een groeiproces. De uitspraak van de klachtencommissie is voor alle partijen bindend.

Indien er een klacht is dan wordt hier binnen 4 weken op gereageerd. De uiteindelijke afhandeling van een klacht is afhankelijk van de procedure die er gevolgd wordt.
We streven naar afhandeling binnen 2 maanden.
Na afhandeling worden de klachten en correspondentie 6 maanden bewaard en hierna vernietigd.

Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.

14.   Privacy statement
Alle informatie die door de cursist of cliënt aan Intuïtieve Opleidingen Rotterdam word verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld. Docenten kunnen onderling vertrouwelijke informatie met elkaar delen. Sessies die door docenten van Intuitieve Opleidingen Rotterdam worden gegeven aan cursisten worden gezien als onderdeel van de opleiding en kunnen als dusdanig worden behandeld en gefactureerd. Opnames en notities van sessies worden drie weken bewaard en daarna vernietigd. Er worden behalve persoons gegevens voor administratieve doeleinden, geen inhoudelijke dossiers aangelegd van clienten of cursisten.
Middels inschrijving verleent de cursist toestemming aan Intuitieve Opleidingen Rotterdam om adressen en  bestanden van individuen en groepen binnen de opleiding onderling te delen.

Intuitieve Opleidingen Rotterdam neemt geen verantwoording voor (audio, foto en of beeldmateriaal) materiaal dat door cursisten onderling of breder wordt gedeeld via internet en/of andere media.

15.   Vragen.
Vragen over het onderwijs of de organisatie kunnen per mail worden gesteld en zullen binnen 1 week in behandeling worden genomen, dit behoudens de schoolvakantie perioden en vakanties binnen het rooster.
Als vragen niet direct kunnen worden afgehandeld zal hiervoor een termijn worden aangegeven,
De
Docent is 20 minuten voor aanvang van de lessen aanwezig om inhoudelijke vragen te beantwoorden

16.    Het geestelijk eigendom, copyright en eigendomsrecht van het cursusmateriaal en van alle overgedragen informatie behoort tot Intuïtieve Opleidingen Rotterdam en mag zonder schriftelijke toestemming niet openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd.